One Woman One IT Cert ปีที่ 2

11 MAR 2020-13 MAR 2020 9:00 AM - 5:00 PM (3 Days)

Network Training Center, 16th Floor


เปิดประตูสู่โลก IT ข่าวดีสำหรับผู้หญิงทั่วประเทศ


โครงการ “One Woman One IT Cert”

ด้วยหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals (สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ)

“คุณวุฒิเหมือนกัน ตำแหน่งงานเดียวกัน
การมีใบรับรอง (Certificate)
จะทำให้คุณมีโอกาสและโดดเด่นมากกว่าคนอื่น”


ได้รับกระแสตอบรับและการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากบุคลากรหญิงทั่วประเทศ!

 





 

ที่มาโครงการ “One Woman One IT Cert”  

 
 
“ผู้หญิง” ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นในสังคมการทำงานในทุกภาคส่วนทัดเทียมกับผู้ชาย แต่หากมองในมุมของการประกอบอาชีพในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) นั้น พบว่ายังมี “อัตราส่วนอยู่เป็นจำนวนน้อย” ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของประเทศ มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ถูกต้อง ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
 
Network Training Center Co., Ltd. (NTC) เป็นศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล และเป็น Authorized Training Partner ของ CompTIA Thailand เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทของ “ผู้หญิงต่อวงการ IT ในประเทศไทย” จึงร่วมมือกับ CompTIA Thailand เปิดอบรมโครงการ “One Woman One IT Cert” ปีที่ 2 ขึ้น ให้กับผู้หญิงทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals (ITF+) ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานด้าน IT ที่มีมาตรฐานและมี Certificate รับรอง ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และฟังก์ชันการทำงานรูปแบบต่างๆ, การติดตั้ง การตั้งค่า การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ Software อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับความเชี่ยวชาญของ “บุคลากรหญิง

ในยุค Digital Transformation” ให้ตอบสนองต่อการขยายตัวของสายงาน นำไปสู่การเพิ่มแรงงาน IT ที่มีคุณภาพให้กับประเทศต่อไป
 
 
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง (Certificate) เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน IT
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและต้องการขององค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตาม “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


 
 • ผู้ที่สนใจนำความรู้ด้าน CompTIA IT Fundamentals (ITF+) ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • ผู้อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support
 • นักเรียน/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ในการอบรม
 
หัวข้อการอบรม CompTIA IT Fundamental   
 

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Identifying Computer Hardware)
          - รู้จักกับ RAM, CPU, Main Board, Power Supply รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Connector) รูปแบบต่างๆ และสามารถประกอบคอมพิวเตอร์เองได้
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Identifying Computer Software)
         - ทราบถึงฟังก์ชันและลักษณะการทำงานรูปแบบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ รวมถึงติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นได้ อาทิ Windows และ Application Software ที่จำเป็นในการใช้งาน
 • การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Setting Up a Basic Workstation)
         - ทราบถึงขั้นตอนการติดตั้ง ตั้งค่าและเชื่อมต่อฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • การตั้งค่าการเข้าถึงเครือข่าย (Configuring Network Access)
        - รู้จักการติดตั้งและตั้งค่า SOHO Router พร้อมเรียนรู้วิธีการแบ่งปันและการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • การทำงานและจัดการไฟล์ โฟลเดอร์และแอพพลิเคชั่น (Working with Files, Folders, and Applications)
        - สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึง File, Folder และ Application ได้
 • การตั้งค่าและการใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย (Configuring and Using Wireless Devices)
        - ทราบถึงระบบความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายและสามารถตั้งค่าเบื้องต้นได้
 • การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Securing Computing Devices)
       - ป้องกันภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยแนวทางที่เหมาะสม
 • การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (Supporting Computers and Users)
       - เรียนรู้แนวทางบริหารจัดการ Software, สามารถแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Internet หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 
หลังจากอบรมผู้เรียนสามารถ


 
 • เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT รวมถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
 • มีทักษะด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Application รวมถึงProgram ทั่วไปเกิดปัญหาได้
 • ทราบถึงคุณสมบัติของ Software พื้นฐานและหลักการทำงานของอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless Devices)
 • สามารถติดตั้ง Work Station (คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล)
 • ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ
 • สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง Software รวมถึงขั้นตอนการแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูล
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


 
 • เรียนรู้ทั้งทฤษฎีพร้อมทำ Workshop 3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
 • อบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นผู้สอนโดยตรง (Certified Instructor)
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks & 1 Lunch)
 • ติวสอบพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบ (Exam Tutorial)
 • ได้รับสิทธิ์เข้าทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านระบบ Test Management System (TMS)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)
 • ได้รับสิทธิในการเข้าสอบ (Exam Voucher) โดยกำหนดระยะเวลาสอบภายใน 3 เดือนหลังจากเข้ารับการอบรม
 • หลังจากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพ ของหลักสูตร (CompTIA IT Fundamentals) ซึ่งเป็นใบรับรองพื้นฐานทางด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งออกให้โดย CompTIA

รายละเอียดการอบรมและการสอบใบรับรอง
 
 
การอบรม
อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)
ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน (เวลา 09.00 – 16.30 น.)
 
การสอบใบรับรอง
ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัย (Multiple Choices) จำนวน 75 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง
คะแนนเต็ม 900 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 650 คะแนน
 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้าน IT)
รับจำนวนทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน
 
 
ระยะเวลาการอบรม
 


รุ่นที่ 1 วันที่ 11-13 มีนาคม 2563

รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 เมษายน 2563

รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2563

 
 
ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม
 

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “One Woman One IT Cert” ปีที่ 2 ชำระค่าใช้จ่าย (อบรมรวมสอบ)
เหลือเพียง 5,900 บาท/ที่นั่ง  *รวมค่าสอบมูลค่า 3,500 บาทเรียบร้อยแล้ว
จากราคาปกติ อบรมรวมสอบ 19,500 บาทหมดเขตรับสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 
สำหรับท่านสุภาพบุรุษที่สนใจ สามารถสมัครได้ในตารางวันที่ 7-9 เมษายน 2563 เหลือเพียง 9,900 บาท/ที่นั่ง

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน 20 คน
 
 
 
ขั้นตอนการสมัคร
 

1.ลงทะเบียนสมัคร Online ได้ที่ https://bit.ly/38rzRlq  
2.เลือกตารางอบรมพร้อมติวสอบได้ 3 รุ่น คือ 11-13 มีนาคม, 1-3 เมษายน, 26-28 พฤษภาคม
3.สอบใบรับรอง ภายใน 3 เดือนหลังจากจบหลักสูตร โดยสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบ NTC
4.ชำระค่าสมัครเข้าร่วมอบรม CompTIA IT Fundamental
 
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมนำ Laptop / Computer Notebook ส่วนตัวมาใช้เรียนในวันอบรม 


การชำระเงิน
 

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 
 
            - ธนาคารกสิกรไทย           บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 001-130904-6 
            - ธนาคารกรุงเทพ              บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 101-337379-8 
            - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     บัญชีออมทรัพย์             เลขที่ 125-976968-6 
 
แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995 
 
สถานที่อบรมและสถานที่สอบ
 

Network Training Center (NTC), อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม.
สามารถเดินทางมาอบรมได้ทาง BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออก 3) หรือ MRT สถานีสามย่าน (ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 
Email:      support@trainingcenter.co.th  
Line:        @NTC-LINE
 
 
Testimonial

 
 
    
 
 
 
 
 
 
CompTIA เป็น Certificate ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเน้นการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ออกใบรับรองให้กับบุคคลในวงการ ICT ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ
 
 
 
Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)
 
 

SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4