ฟรีสัมมนา ทักษะการทำงานที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุค Digital Transformation

03 MAY 2019 1:30 PM - 3:30 PM (1 Days)

-


สัมมนาเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การสื่อสารและดิจิทัล

สัมมนาเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การสื่อสารและดิจิทัล ในหัวข้อ "ทักษะการทำงานที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุค Digital Transformation"

“Future Skills” หรือ “ทักษะการทำงานในอนาคต” ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรทุกภาคส่วน เนื่องจากการ “Disruption Technology” รวมถึงความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบติดจรวดของเครื่องมือสื่อสาร ณ ปัจจุบัน ที่เข้ามามีบทบาทและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต รวมถึงการปฏิบัติงานประจำวัน ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรในตลาดแรงงาน IT ที่มี “ทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับโลกธุรกิจยุคดิจิทัล” ทั้งในด้าน Computer Skills และ Soft Skills เข้ามาร่วมงานกับองค์กรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่รุกเข้ามาอย่างรวดเร็ว, ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ อาทิเช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics), การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing), การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม


งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่กำลังจะเป็นบัณฑิตใหม่และก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างเต็มตัว ได้เรียนรู้และทราบถึง “ทิศทางการทำงาน & เทรนด์เทคโนโลยีในอนาคต” มองเห็นโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อม “เปิดรับปรับตัวก่อน เพื่อสร้างความได้เปรียบท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง” ตระหนักถึงการพัฒนา “ทักษะทั้งในด้านความรู้ (Hard Skills, Computer Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ควบคู่กันไป” ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับบุคลากรด้าน IT ให้สามารถอยู่รอดในโลกการทำงานปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าร่วมงานกับองค์กรและหน่วยงานธุรกิจชั้นนำทั่วโลก

Highlights

  • คุณสมบัติสำคัญสำหรับบุคลากรด้าน IT
  • ทิศทางการทำงาน และเทรนด์เทคโนโลยี
  • ทักษะความรู้ (Hard Skills, Computer Skills)
  • ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)

งานนี้เหมาะกับ

  • นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4
  • ผู้ปฎิบัติงานด้าน IT
  • ผู้ที่มีความสนใจด้าน IT

รับสมัครวันนี้ - 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้างานสัมนา วันที่ 23 เมษายน 2562


ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อนี้ได้ฟรี!

 
Join for FREE click here!
 
หัวข้อ: ทักษะการทำงานที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุค Digital Transformation"
เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การสื่อสารและดิจิทัล
วันที่: 3 พฤษภาคม 2562
เวลา: 13:30-16:30 น. (3 ชั่วโมง)
สถานที่: ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Khon Kaen University Science Park)
ค่าใช้จ่าย:  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
Network Training Center (NTC), เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับมากว่า 10 ปีในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรอบรมที่เป็นมาตรฐานสากลมากกว่า 350 หลักสูตร ในด้าน Computer Networking, IT Management และ Professional Skills & HR เราอบรมลูกค้ามามากกว่า 30,000 คน ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านทฤษฏีและมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติ โดยได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร (Certified) นอกจากนี้ทางสถาบันยังเป็นศูนย์สอบมาตรฐานสากล Pearson VUE เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 (0) 2-6347993-4 หรือ sales@trainingcenter.co.th

SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4