Computer Basics Troubleshooting Techniques

26 MAR 2019 1:30 PM - 4:30 PM (1 Days)

WAKO BAKE, Chiang Mai


สัมมนา COMPUTER BASICS: TROUBLESHOOTING TECHNIQUES

สารพัดเทคนิควิธีในการใช้งานและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น! 


พร้อมลุ้นรับ Exam Voucher “CompTIA IT Fundamentals” 

มูลค่า 3,500 บาท ฟรี 1 รางวัล!


“ความรู้ความสามารถด้าน IT เป็นปัจจัยสำคัญ

ของความสำเร็จสำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล”

การสัมมนาที่จะมาแนะนำและให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (Certified) จาก Network Training Center Co., Ltd. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการใช้งานและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อต่อยอดสู่การปฏิบัติงานประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองให้มีมาตรฐาน รวมถึงผู้ที่สนใจในสายงานด้าน IT/Technical Support ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการสูงมากในตลาดแรงงาน IT ที่ต้องใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิเช่น การดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม วิเคราะห์ แก้ปัญหา บำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งในส่วน Software & Hardware รวมถึงเรียนรู้หลักการรักษาความปลอดภัยระบบ Network ขององค์กรด้วยแนวทางที่ดีที่สุด   

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตัวคุณเอง! การสัมมนาครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะ IT ให้เกิดความคล่องแคล่ว รวมถึงเพิ่มศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่ภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะความชำนาญที่สอดคล้องกับที่องค์กร Digital 4.0 ต้องการ  

 
Registration and request quotation
Registration and pay by credit card


เนื้อหาหลักของวิชา

 • เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ Personal Computer (PC) ในส่วนของหลักการทำงานและหน้าที่ของอุปกรณ์ Hardware เป็นหลัก 
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ 
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง  

กลุ่มเป้าหมาย

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานดาต้าเซ็นเตอร์
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตาม “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ


รายละเอียดการอบรม

 • หลักสูตร Data Centre Foundation Certification (DCFC)
 • อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้เรียนทราบถึงหลักการทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (Hardware) มากยิ่งขึ้น 
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเกิดปัญหา 
 • สามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น นำไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี


รายละเอียดหลักสูตร

 • เนื้อหาโดยรวมของหลักสูตร
  : ทราบถึงอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connectors) ชนิดต่างๆ 
 • อุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 • Ports ต่างๆที่อยู่บน Computer
  : ทำความรู้จักกับพอร์ตต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์ที่เป็น Input Devices
  : ทราบถึงประเภทของอุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input Device) ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเข้าไปสู่หน่วยประมวลผลกลาง โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลคำสั่งต่างๆ ผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามความต้องการ ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone, Touch Screens etc.
 • อุปกรณ์ที่เป็น Output Devices
  : ทำความรู้จักกับอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Device) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ จอภาพ (Display) และ เครื่องพิมพ์ (Printer) โดยผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะมีทั้งข้อมูลตัวอักษร, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เป็นต้น 
 • ตัวอย่างปัญหาคอมพิวเตอร์และแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง 
 • ประเภทของการเชื่อมต่อ Network แบบต่างๆ 
 • ภัยคุกคามด้านคอมพิวเตอร์ & แนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 


ระยะเวลาการอบรม

 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 
 • เวลา : 13:30 – 16:30 น. (3 ชั่วโมง)


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “Computer Basics: Troubleshooting Techniques” 

ชำระค่าใช้จ่าย เพียง 950 บาท/คน (พร้อมขนมเบรคและเครื่องดื่ม) *รับจำนวนทั้งสิ้น 20 คน*

 

 
Registration and request quotation
Registration and pay by credit card

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6 
 • ธนาคารกรุงเทพ         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6 


แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ 

คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th  หรือทาง Fax. 0-2634-7995 เกี่ยวกับ NTC 

NTC เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), AI, PMI, Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)About CompTIA IT Fundamentals 

CompTIA IT Fundamentals เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้าน IT ที่มีมาตรฐานและมีใบประกาศนียบัตรรับรอง ครอบคลุมตั้งแต่ ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่นการทำงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง Software ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรยุค 4.0 ให้มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการขยายตัวของสายงาน IT มากยิ่งขึ้น SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4