ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE

14 JAN 2019-16 JAN 2019 9:00 AM - 4:30 PM (3 Days)

Network Training Center, 16th Floor


ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE  

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่ธุรกิจยุคดิจิทัล!"  


เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ เกี่ยวกับหลักการทำงานของ AI

พร้อม Workshop การเขียน ‘AI Program’ ด้วย Python& Keras

ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมในทิศทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์

เพื่อปรับใช้และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น


วันที่
14-16 มกราคม 2562  รับจำนวนจำกัด 20 คน
“โลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์

ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล โดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ”


หากกล่าวถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจสูงมากจากผู้คนทั่วโลกในขณะนี้ คงต้องยอมรับว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence: AI” มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในแวดวงธุรกิจเเละอุตสาหกรรม รวมถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนไปโดยปริยาย


“AI” เป็นปัญญาประดิษฐ์สาขาหนึ่งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่รวมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม จิตวิทยา ปรัชญาและชีววิทยา ที่มีแนวคิดโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก ผ่านการเรียนรู้จากกระบวนการคิด การกระทำ การให้เหตุผลและการปรับตัว โดยการสร้าง “ความฉลาดเทียม” ให้กับ “สิ่งที่ไม่มีชีวิต” ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น “รถยนต์ที่ใช้ระบบ AI เข้ามาควบคุมการทำงาน” หรือ “ผู้ประกาศข่าว AI คนแรกของโลกจากประเทศจีน” ถือเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน ด้วยความสามารถในการเรียนรู้และจดจำข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ สามารถแยกแยะรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจและนักพัฒนาจำนวนไม่น้อยเริ่มตื่นตัวกับการลงทุนด้าน AI เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่มีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่าและความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การนำไปปรับใช้ในแง่มุมต่างๆ จึงจัดโครงการฝึกอบรม ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE ขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน AI ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ชัดเจน โดยเรียนรู้ผ่านการเขียน AI Program, AI Games, Machine Learning และ Reinforcement Learning ด้วยภาษา Python เพื่อต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ทั้งในส่วนของการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ, ควบคุมกระบวนการ, ป้อนคำสั่งต่างๆ ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวคิดและทักษะด้านการเขียนโปรแกรมให้รองรับกับยุคที่ AI และวิทยาการหุ่นยนต์กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนโลก  


ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 

 • ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดของ AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ
 • เรียนรู้แนวคิดการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้งาน และสามารถนำหลักการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
  (*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)


หัวข้อการอบรม   

  

DAY 1 

 • ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) หรือ ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
 • ความหมายของปัญญาประดิษฐ์

      : ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) พร้อมร่วมกันหาคำตอบว่าเพราะเหตุใด AI ถึงก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล

 • ประเภทของปัญญาประดิษฐ์

     : : เรียนรู้ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 
            1)   ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Thinking Humanly)
            2)   ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Acting Humanly)
            3)   ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Thinking rationally) 
            4)   ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (Acting rationally) 

 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

         : การนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งในด้าน การแพทย์, การผลิต, การเงินการธนาคาร, การขนส่ง, การเงิน, การประกันภัย รวมถึง บริการ Online Streaming, Data Analytics เป็นต้น

 • ทดลองเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แบบเดิมๆ (Logic Based) 

        : เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรม AI เชิงตรรกะ (Logic Based)

DAY 2 

 • FULL DAY WORKSHOP 
 • การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษาระดับสูง (Python)

      : ฝึกเขียนโปรแกรมโดยเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของภาษา Python รวมถึงเทคนิคการใช้ Library PyGame ซึ่งถือเป็น Module สำคัญของ Python ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและพัฒนา A.I. Game 


DAY 3 

 • Machine Learning และการเขียนโปรแกรม Machine Learning ด้วยภาษา Python  
 • ความหมายของ Machine Learning

     : ทำความรู้จักกับ Machine Learning หลักการทำงาน ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ 

 • ความหมายของ Neuron Network

    : ระบบโครงข่ายประสาท หรือ Neural Network ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการฝึกฝน และการเรียนรู้การ ประมวลผลในหลากหลายรูปแบบ

 • การใช้ภาษา Python เขียน Neuron Network ด้วย Keras

      : สามารถเขียนและพัฒนา Neuron Network ด้วย Keras ที่ถือเป็น Deep-Learning Library ที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง

 • การเขียน Reinforcement Learning ด้วย Python และ Keras 

     : ทำความเข้าใจถึงหลักการเขียน Reinforcement Learning (RL) หรือ การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในของ AI ซึ่งถือเป็น Algorithm ที่ช่วยให้ AI ตัดสินใจตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ โดยการใช้รางวัลหรือแรงจูงใจมาช่วย

 • การนำ Reinforcement Learning ไปใช้กับ Robotic 

      : เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการนำ Reinforcement Learning (RL) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning เพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) รายละเอียดการอบรมอบรมเป็นภาษาไทย  โดย “ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร” อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ ROBOTIC PROGRAMMING

อบรมระหว่างวันที่:   14-16 มกราคม 2562 (รวมทั้งสิ้น 3 วัน)  

รูปแบบการอบรม:     การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

เวลา:                      09:00 – 16:30 น.

สถานที่:                  City Light Room, 16 Fl., Network Training Center Co., Ltd. (MAP)
                               อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 16 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ


ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรมพิเศษ! สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 23,500 บาท/ที่นั่ง
(ปกติท่านละ 27,500 บาท ราคานี้รวมหนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2561

Early Bird Promotion!
ลงทะเบียนอบรมก่อนวันที่ 21 ธ.ค 2561 เหลือเพียง 25,500 บาท/ที่นั่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร


อายุระหว่าง 18 - 45 ปี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
(*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)
รับจำนวนจำกัด 20 คน 
  

การชำระเงิน


โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

            - ธนาคารกสิกรไทย            บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 001-130904-6 
            - ธนาคารกรุงเทพ               บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 101-337379-8 
            - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา      บัญชีออมทรัพย์             เลขที่ 125-976968-6 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995 

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน  


ติดต่อสอบถาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 
Email:      support@trainingcenter.co.th  
Line:        @NTC-LINE


 

 

ABOUT Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4