Negotiation Skills

14 FEB 2020 9:00 AM - 5:00 PM (1 Days)

Network Training Center

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล


ในการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า หลักสูตรนี้จำทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • พัฒนาทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
  • เสริมสร้างทักษะและกลวิธีในการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่เจรจา
  • เพื่อเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน รวมถึงลูกค้า
  • เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน 5 ประการ ที่นักขายหรือนักเจรจาควรรู้

2. กลยุทธ์การครองเกม ศึกษาและเข้าใจลูกค้าหรือคู่เจรจา รู้วัตถุประสงค์   และเรียนรู้การวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย

3. กิจกรรม รู้เขา รู้เราเพื่อเตรียมตัวในการเจรจา และวิธีการหาข้อมูลของลูกค้าหรือคู่เจรจา

4. กลยุทธ์ในการเจรจาและโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผล สำหรับคนทำงานในยุคใหม่

5. อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา   องค์ประกอบในการสร้างความน่าเชื่อถือ

6. ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการเจรจา ผ่านกิจกรรม อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ

7. องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การเจรจาในรูปแบบใด

8. แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์  NLP : Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม การสื่อสารและโน้มน้าวใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วย Model ต่างๆ

9. สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win  Negotiation)

10. การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement : BATNA)

 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย สื่อมัลติมีเดีย และฝึกปฏิบัติจริงด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรือการสาธิต โดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่วม


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร

พนักงานบริการ  (ผู้ที่บริการลูกค้าภายนอก หรือลูกค้าภายในองค์กร) , Sales ,  ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องใช้การเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจกับผู้อื่น

SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4