Coaching and Mentoring

27 JUN 2019 9:00 AM - 5:00 PM (1 Days)

Network Training Center

เพื่อพัฒนาบุคลากรหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้มีทักษะการสื่อสารเพื่อการสอนงาน

ให้คำปรึกษาและดูแลตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา


วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอนงาน ให้คำปรึกษาและดูแลสำหรับองค์กรยุคใหม่
 • เพื่อการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการทำงานให้กับทีมงาน
 • เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการเป็นผู้สอนงานและผู้ให้คำปรึกษาที่ดีภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง


รายละเอียดเนื้อหา

การสอนงาน(Coaching)

 • ความสำคัญของการสอนงานสำหรับองค์กรยุคใหม่
 • คุณสมบัติและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สอนงานที่ดี
 • ความแตกต่างและลักษณะเด่นของบุคคลต่างวัย
 • การจัดการสอนงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
 • กลยุทธ์การสื่อเพื่อการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ


การให้คำปรึกษาและดูแล (Mentoring)

 • การให้คำปรึกษาและดูแลกับการจัดการ
 • การเป็นผู้ให้คำปรึกษาดูแลที่มีประสิทธิผล
 • การสร้างการยอมรับและความไว้วางใจให้กับผู้ขอคำปรึกษา
 • ทักษะการฟัง การถามและการตอบอย่างแยบยล
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษาและดูแล


การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

 • การสร้างแรงจูงใจและปลุกพลังในการทำงานแก่ทีมงาน
 • การบริหารจัดการอารมณ์ของทีมงานเชิงบวก
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในสถานการณ์ต่างๆ

SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4